Spremembe v sestavi Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

20. 12. 2009

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. javnost obvešča, da je bil na 17. Skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. sprejet naslednji sklep:

Odpokliče se članica Nadzornega sveta: dr. Mojca Piškurič (z dnem 17.12.2009).

Za člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se za novo štiriletno mandatno obdobje izvolita dr. Mojca Piškurič in Andrej Slapar. Mandat članoma Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči z dnem izvolitve na Skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. in traja do 17.12.2013.

Nadzorni svet Pozvarovalnice Triglav Re, d.d. je od dne 17.12.2009 v naslednji sestavi:

  • Andrej Slapar - predsednik,
  • dr. Mojca Piškurič - namestnica predsednika
  • Nadja Pivk