Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. je podrejena matični družbi Zavarovalnici Triglav, ki je največja slovenska zavarovalnica z vodilnim tržnim deležem na področju premoženjskih in življenjskih zavarovanj.

Skupina Triglav je koncentrirana okoli matične družbe Zavarovalnice Triglav, ki je ena vodilnih finančnih inštitucij v Sloveniji in na področju bivše Jugoslavije. Širšo finančno skupino Triglav poleg družb s področja zavarovanja in pozavarovanja sestavljajo tudi družbe s področja upravljanja investicijskih skladov in bančništva. Finančna skupina je sestavljena iz odvisnih in pridruženih družb, v katerih ima Zavarovalnica Triglav več kot 20-odstotni kapitalski delež.


Osnovni podatki skupine

  2022 (EUR) 2021 (EUR) Indeks 2022/2021
Obračunana kosmata zavarovalna premija 1.479.557.087 1.352.975.550 109
Obračunani kosmati zneski škod 793.135.835 707.837.424 112
Kosmati obratovalni stroški 374.883.531 333.391.447 112
Stanje zavarovalno tehničnih rezervacij 3.100.024.135 3.198.671.783 97
Kapital 752.798.862 932.986.869 81
Dobiček po obdavčitvi 110.216.678 112.965.693 98
Donosnost kapitala 13,1% 12,5% 104
Število zaposlenih na zadnji dan leta 5.306 5.264 101