2022 (EUR) 2021 (EUR)
Kosmata obračunana premija 250.292.376 202.282.034
Čista obračunana premija 144.607.742 118.539.248
Obračunani kosmati zneski škod 105.532.665 88.241.309
Kapital družbe 86.699.657 95.551.720
Dobiček pred obdavčitvijo  8.568.751 13.962.277
Čiste škode 87.955.633 73.445.104
Kosmate zavarovalno tehnične rezervacije 250.821.486 221.447.741
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije 180.080.210 159.142.171
Število zaposlenih  59 54
     
Delež samopridržaja 57,8% 58,6%
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije kot % čiste obračunane premije 122,6% 128,1%
Merodajni čisti škodni količnik 62,4% 64,3%
Stroškovni količnik 30,8% 26,2%
Kombinirani količnik 93,2% 90,5%
Stroški v % od kosmate premije 1,9% 2,1%
Donosnost kapitala 7,6% 12,4%