2016 (EUR) 2015 (EUR)
Kosmata obračunana premija 117.417.689 116.839.911
Čista obračunana premija 69.458.954 68.611.778
Obračunani kosmati zneski škod 54.273.094 56.982.465
Kapital družbe 82.009.270 75.557.215
Dobiček pred obdavčitvijo  7.787.163 12.171.865
Čiste škode 41.009.776 42.063.596
Kosmate zavarovalno tehnične rezervacije 151.173.519 141.588.235
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije 101.284.343 95.414.529
Število zaposlenih  46 46
     
Delež samopridržaja 59,2% 58,7%
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije kot % čiste obračunane premije 145,8% 139,1%
Merodajni čisti škodni količnik 67,3% 69,0%
Stroškovni količnik 29,4% 24,6%
Kombinirani količnik 96,7% 93,6%
Stroški v % od kosmate premije 3,0% 2,9%
Donosnost kapitala 8,3% 14,1%