Ukrepi neprekinjenega poslovanja glede virusa COVID-19 /
Contingency measures due to COVID-19
Preberite več / Read more

 

  2018 (EUR) 2017 (EUR)
Kosmata obračunana premija 131.170.639 123.713.912
Čista obračunana premija 80.527.140 74.300.049
Obračunani kosmati zneski škod 69.994.751 56.764.142
Kapital družbe 79.944.828 82.693.155
Dobiček pred obdavčitvijo  5.480.323 7.827.101
Čiste škode 47.872.963 41.177.234
Kosmate zavarovalno tehnične rezervacije 166.335.963 163.462.462
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije 114.377.365 107.757.024
Število zaposlenih  50 46
     
Delež samopridržaja 61,4% 60,1%
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije kot % čiste obračunane premije 142,0% 145,0%
Merodajni čisti škodni količnik 66,9% 63,6%
Stroškovni količnik 29,3% 30,6%
Kombinirani količnik 96,2% 94,2%
Stroški v % od kosmate premije 2,87% 2,88%
Donosnost kapitala 5,6% 7,7%