2017 (EUR) 2016 (EUR)
Kosmata obračunana premija 123.713.912 117.417.689
Čista obračunana premija 74.300.049 69.458.954
Obračunani kosmati zneski škod 56.764.142 54.273.094
Kapital družbe 82.693.155 82.009.270
Dobiček pred obdavčitvijo  7.827.101 7.787.163
Čiste škode 41.177.234 41.009.776
Kosmate zavarovalno tehnične rezervacije 163.462.462 151.173.519
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije 107.757.024 101.284.343
Število zaposlenih  46 46
     
Delež samopridržaja 60,1% 59,2%
Čiste zavarovalno tehnične rezervacije kot % čiste obračunane premije 145,0% 145,8%
Merodajni čisti škodni količnik 63,7% 67,3%
Stroškovni količnik 30,1% 29,4%
Kombinirani količnik 93,8% 96,7%
Stroški v % od kosmate premije 2,88% 3,0%
Donosnost kapitala 7,7% 8,3%